facebook twitter flickr youtube Sindicacio

Menu:

Perfil al Facebook de Biel Barcelˇ

SIGNAT L'ACORD D'UNITAT PER LES ILLES

bielbarcelo | 22 Gener, 2008 16:44

PLATAFORMA ELECTORALFEDERACIÓ PSM-ENTESA NACIONALISTA - UNIÓ MALLORQUINA – ESQUERRA REPUBLICANA - ENTESA PER MALLORCA – ELS VERDS DE MENORCA  REUNITS  Gabriel Barceló i Milta i Antònia Allès Pons per la Federació PSM-Entesa Nacionalista; Miquel Nadal Buades per Unió Mallorquina; Joan Lladó Binimelis per la Federació de les Illes Balears i Pitiüses d'Esquerra Republicana; Gabriel Huguet Ballester per Entesa per Mallorca; Josep Suárez Roa per Els Verds de Menorca. Tots ells es reconeixen mútuament la representació amb la qual compareixen, així com la capacitat general per obligar-se i l'específica per a aquest cas. Les persones i les organitzacions que representam som conscients de la necessitat, més peremptòria que mai, que veus nacionalistes de les Illes Balears  siguin presents al Congrés del Diputats. L’espoli fiscal que no deixa de patir el nostre país (i que repercuteix negativament en el benestar dels ciutadans), la precària situació de la nostra llengua, el migrat avanç que suposà la reforma estatutària, les inversions deficitàries per part de l’Estat, i a sobre el constant menyspreu dels grans partits estatalistes respecte aquestes problemàtiques, fan més necessari que mai obtenir una representació de caire nacional al Congrés dels Diputats. En aquest moment, cabdal per al poble de les Illes Balears, quan es senten veus que preconitzen el tancament a la baixa del procés autonòmic i l’hostilitat cap als postulats de recobrament nacional és creixent, cal que les formacions polítiques i les persones compromeses amb un projecte de país facin un esforç de superació d’antigues rivalitats, obviïn els legítims interessos de partit tot supeditant-los a l’interès de la ciutadania.  L’objectiu de la construcció nacional ha de convocar  a totes les formacions polítiques, col·lectius i persones que hi vulguin participar. Tots aquells que es sentin cridats a participar en aquest procés hi tenen cabuda. Hem de superar el passat per signar el futur.  Per tot això, davant les properes eleccions a les Corts espanyoles, les forces polítiques sotasignants impulsam una plataforma electoral que vol esdevenir un tercer pol, que trenqui la tendència al bipartidisme PP-PSOE. Aquest bipartidisme del nacionalisme espanyol és una greu amenaça, no només per a la nostra pervivència com a poble, sinó també per al desenvolupament econòmic sostenible, per a la protecció del territori, per a la cohesió i la justícia socials, i per a la continuïtat de la nostra llengua i la nostra cultura i la seva generalització com a vehicle d’integració i de cohesió social.    La constitució d'aquesta plataforma vol ser una aposta per l'esperança, feta des de l'esperit de col·laboració entre organitzacions i persones procedents de cultures polítiques diverses, però que miren cap a un horitzó comú: construir unes Illes Balears més lliures, més democràtiques, més sostenibles i amb una ciutadania més plena.   

 

 En aquest sentit, la candidatura està fonamentada en els següents principis polítics comuns:   
  • VOLUNTAT D'AUTOGOVERN.
 Les Illes Balears han d'aprofundir el seu autogovern, ja que més autogovern significa més benestar pels nostres ciutadans. L'Estat espanyol ha de reconèixer el dret del poble de les Illes Balears de decidir lliurement el seu propi futur.   
  • COMPROMÍS PER UN APROFUNDIMENT DEMOCRÀTIC.
 És bàsic el compromís amb la consolidació i l'aprofundiment de la democràcia, amb la transparència en l'actuació política i en les relacions polítiques i econòmiques entre els diferents pobles de l'Estat, i amb l'impuls a totes les formes de participació democràtica.  
  • DEFENSA DELS DRETS DE LA CIUTADANIA.
 Cal un compromís prioritari amb les llibertats personals i amb la defensa dels drets socials, que han de tenir la consideració de drets ciutadans i han d'estar garantits mitjançant serveis públics de qualitat. Les Illes Balears són, en primer terme, les seves persones, que esdevenen ciutadans en ser conscients alhora de la seva dimensió individual, de la seva dimensió social i de la voluntat de construir un futur plegats, independentment de la seva condició i del seu origen.  
  • APOSTA PER UN MODEL ECONÒMIC SOSTENIBLE.
 Cal un canvi de model cap a la sostenibilitat, on l'economia estigui al servei de les persones, es fomenti la diversificació econòmica i es respecti el medi ambient. El model econòmic de les Illes Balears ha creat desequilibris territorials i socials que ara cal corregir si volem preservar el país per a les futures generacions.      Partint d'aquests principis, aquesta plataforma es posa al servei de les persones de les Illes Balears que també els comparteixen, i es marca els següents objectius prioritaris:  
  • ACONSEGUIR UNA VEU PRÒPIA DE LES ILLES BALEARS.
 Les organitzacions i les persones que impulsen aquesta plataforma tenen el convenciment que l'obtenció de representació parlamentària significarà situar al Congrés dels Diputats una veu pròpia de les Illes Balears, independent dels grans partits estatals i que estigui al servei de les persones d'aquest país. La presència dels diputats/des de la plataforma faran possible la visibilitat de les nostres Illes al Congrés, la qual cosa permetrà d'una banda introduir en l'agenda política estatal les problemàtiques que afecten els ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, fins ara oblidades i desateses per part dels governs del bipartidisme espanyol (PP-PSOE).   ·         ACONSEGUIR UNA RELACIÓ DIGNA I JUSTA DE LES ILLES BALEARS AMB L'ESTAT.  Les Illes Balears hem de ser un país respectat, tractat d'igual a igual. S'ha de posar fi a l'espoli fiscal i als problemes de finançament que patim, i que afecten negativament a la qualitat dels nostres serveis públics i, en definitiva, al benestar dels ciutadans i ciutadanes. Hem de reivindicar un model de finançament just (el nostre objectiu ha de ser el concert econòmic) i la publicació de les balances fiscals com a mesura elemental de transparència democràtica. Hem d'anar al Congrés a reclamar la nostra dignitat com a poble, i a defensar els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.  
  • APROFUNDIR ELS AVANÇOS DEMOCRÀTICS I SOCIALS.
 La plataforma contribuirà a consolidar i a aprofundir els avanços democràtics i socials aconseguits els darrers anys. Els representants de la candidatura Unitat per les Illes hauran de ser decisius per impulsar polítiques socials, polítiques d'extensió dels drets i llibertats individuals i polítiques destinades a caminar cap a un model econòmic sostenible.        Per tal d'aconseguir aquests objectius, els diputats/des que siguin elegits defensaran a les Corts Generals els principis polítics acordats en aquest document. Els eventuals acords amb majories parlamentàries estaran condicionats a: -          La superació efectiva de l’espoli fiscal. -          Un finançament adequat de l’autogovern balear. -          El respecte de l’Estat a les competències ja transferides. -          L’impuls de polítiques socials avançades. -          L’aprofundiment de la democràcia i de les llibertats individuals i col·lectives. -          L’avanç cap a un Estat vertaderament plurinacional, basat en el respecte a l’autogovern dels pobles i articulat entorn el principi de sobirania compartida. -          L'assumpció, per part de l'Estat, de la diversitat de les llengües i cultures d’Espanya. -          La protecció del territori i la sostenibilitat mediambiental com a eix prioritari de les polítiques públiques. -          L’honestedat com a valor de la política i la lluita contra la corrupció. Així mateix, i per regular les relacions entre totes les parts, les forces polítiques sotasignants ACORDEN: 1.                Constituir una candidatura electoral per presentar-se a les eleccions generals del proper mes de març, la denominació de la qual serà, per a la circumscripció única al Congrés dels Diputats, la següent:  UNITAT PER LES ILLES Que la denominació a la papereta serà: NOM:    UNITAT PER LES ILLESSIGLA:  UNITAT PER LES ILLES LOGO:       Que la denominació (nom, sigla, logo), a la circumscripció al Senat per Mallorca, mantindrà la mateixa que la constituïda per al Congrés de Diputats. La denominació a utilitzar a la papereta també serà la mateixa.  2.                Que els diputats/des o senador/res que resultin elegits a aquestes eleccions formaran part durant la propera legislatura del grup Mixt del Congrés de Diputats o del Senat o d’aquell grup que s’acordi conjuntament. 3.                Constituir una Comissió de coordinació de la campanya electoral composada per 7 representants, 3 de la Federació PSM-Entesa Nacionalista, 2 per Unió Mallorquina, 1 per Esquerra Republicana de Catalunya i 1 per Entesa per Mallorca. Aquesta Comissió serà responsable del seguiment d’aquest acord durant la vigència del mateix. El coordinador de la comissió serà el representant d’Entesa per Mallorca. Les decisions es prendran per majoria.  4.                La candidatura al Congrés estarà conformada de la següent manera:  1.                PSM – Entesa Nacionalista (Mallorca).2.                Unió Mallorquina.3.                Candidat d’Eivissa (ESQUERRA REPUBLICANA – Entesa Nacionalista i Ecologista)4.                PSM-Entesa Nacionalista (Menorca)5.                Candidat de  Formentera6.                Els Verds (Menorca)7.                PSM-Entesa Nacionalista (Mallorca).8.                Entesa per Mallorca SUPLENTS:  1.                Esquerra Republicana2.                Unió Mallorquina3.                Independents4.                PSM-Entesa Nacionalista5.                Esquerra Republicana6.                Esquerra Republicana  La candidatura al Senat per Mallorca estarà conformada de la següent manera:      TITULARS              Esquerra Republicana i Entesa per MallorcaSUPLENTS             PSM-Entesa Nacionalista i Unió Mallorquina     5.                 Que la Comissió de coordinació de la coalició decidirà sobre tot allò no estipulant en el present acord de constitució de la coalició electoral. 

I en prova de conformitat, signen el present pacte de coalició a la ciutat de Palma, dia 22 de gener de 2008.

Categoria: General. Comentaris: (83). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix