facebook twitter flickr youtube Sindicacio

Menu:

Perfil al Facebook de Biel Barceló

Propostes del grup MÉS al debat de política general a #ParlamentIB

bielbarcelo | 29 Novembre, 2013 11:54

#Dretdedecidir #sobiraniafiscal #noalTIL #targetasanitàriaperatothom #rendabàsica #transparència #pluralitat #prosperitatcompartida #renovables ....

1.      El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a defensar la sobirania fiscal de les Illes, i a corregir el desequilibri històric en el nostre finançament mitjançant la negociació amb el Govern de l’Estat d’un concert econòmic solidari que suposi, entre d’altres, un límit del 4% del PIB en l’aportació de les Illes a l’Estat.

2.      El Parlament de les Illes Balears es compromet a promoure modificacions legislatives que promoguin la participació directa dels ciutadans en la presa de decisions, un sistema electoral que no permeti l'exclusió del 20% dels vots emesos com succeeix a la Cambra actual, amb un sistema proporcional sense talls, una llei de consultes populars que garanteixi el dret a decidir de les Illes Balears en totes les matèries d'interès, inclosa la seva sobirania i insta el Govern a actuar de manera que susciti la participació de la societat. En aquest sentit el Parlament lamenta l'abús dels decrets llei i insta a un ampli acord amb la comunitat educativa sobre els grans eixos de l'educació que passa avui per derogar el TIL, garantint l'aprenentatge de l'anglès amb mètodes consensuats, la retirada de la llei de símbols i la renúncia a l'avantprojecte de llei maldita de convivència.

3.      El Parlament de les Illes Balears promourà la reforma del Reglament de la Cambra a fi que no es permeti als diputats l'acumulació de dos sous: la Mesa establirà unes retribucions per dedicació exclusiva, que tendrà un règim d'incompatibilitats equivalent als dels funcionaris, i un sistema de retribucions per dietes d'assistència i alhora es revisarà la legislació electoral per substituir la costosa subvenció per "mailing" per una sola tramesa oficial que inclogui totes les candidatures.

  1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu reconeixement als treballadors públics de les Illes Balears per la seva tasca compromesa, en aquest difícil context socioeconòmic, amb els serveis públics, amb especial referència als i a les mestres i professors de la nostra comunitat.

 

5.      El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a consensuar el projecte de llei de comerç amb tot el sector i que aquest projecte prioritzi la defensa del nostre teixit de petita i mitjana empresa, a més de defensar les competències pròpies en matèria de comerç.

6.      El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a modificar dins el primer semestre de 2014 el Pla Director Sectorial d’Energia introduint objectius clars i compromisos de mitigació del canvi climàtic i de generació elèctrica mitjançant energies renovables, estalvi energètic i reducció dels gasos d’efecte hivernacle equivalents com a mínim als compromisos de la Unió Europea per a 2020 (20%), tot avançant en termes de sobirania energètica. 

7.      El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a rebutjar projectes urbanístics que destrueixen el nostre territori, com ara els de Canyamel,  Muleta o Sa Ràpita, que representen el mateix model de desenvolupament i especulació que ha provocat l’actual crisi econòmica. 

8.      El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a redreçar la política turística per avançar en termes de “prosperitat compartida”, tot corregint de manera urgent l’escurçament de la temporada turística, i generant sinèrgies entre l’activitat hotelera i altres sectors del turisme, la indústria, construcció i serveis. Així com a fer efectiu el traspàs als consells insulars de la competència de promoció turística. 

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a què el Pla d’Ocupació 2013-2017 sigui consensuat amb els agents socials i econòmics i els diferents grups polítics, com a garantia de la seva viabilitat i màxima atenció als col·lectius més afectats per la crisi: aturats/des majors i de llarga durada, joves, dones i persones en risc d’exclusió social.
  2. El Parlament de les Illes Balears constata que a la Comunitat Autònoma  hi ha més de 16 mil persones que no tenen dret a la targeta sanitària en aplicació Reial Decret Llei 16/2012 de 20 d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions,  i insta el Govern de les Illes Balears a retornar el dret de poder sol·licitar  la targeta sanitària a totes les persones residents a les Illes Balears i empadronades a qualsevol municipi de la Comunitat Autònoma independentment de la seva situació de residència  administrativa, tal com succeeix a altres comunitats autònomes, Andalusia, Galícia, Catalunya...
  3. El Parlament de les Illes Balears constata que des de l’1 de juny de 2011 no s’ha creat cap nova plaça de serveis dirigits a persones amb discapacitat , a  persones majors amb dependència o a persones amb diagnòstic de salut mental ( residències, centres de dia, tallers ocupacionals, vivendes tutelades…) i insta el Govern que durant l’any 2014 prioritzi la creació d’aquets serveis i que ho acordi amb els Consells Insulars i amb els representants del Tercer Sector que gestiona aquets serveis.
  4. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’aplicació del copagament que han d’efectuar els pensionistes per accedir a medicaments receptats des del sistema de la sanitat pública i, per tant, insta el Govern de les Illes Balears que, amb l’objectiu que els  pensionistes no hagin de desemborsar uns doblers que no els correspon pagar per l’adquisició de medicaments, o bé a la targeta sanitària o bé a la recepta  electrònica s’incorporin mecanismes de lectura informàtica que permetin reconèixer quan el  pensionista ja ha arribat a la quantia màxima que estableix el Real Decret llei i deixi de pagar uns doblers que han de ser retornats pel propi Govern a través de la Conselleria de Salut.
  5. El Parlament de les Illes Balears constata les conseqüències socials de l’actual situació de crisi i que cada vegada hi ha més dificultats de poder cobrir les necessitats bàsiques per viure, per tant és compromet a avançar cap a la renda bàsica garantida, tal com esta recollit a l’actual llei de Serveis Socials i al decret de Cartera de Serveis socials.
  6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar, d’acord amb les associacions de malalts, una residència vinculada a l’hospital de Son Espases per atendre les necessitats d’hostatge dels pacients de curta i llarga durada, i els seus familiars i a posar en marxa un  pla de xoc per lluitar contra les llistes d’espera.
  7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a negociar amb l’Estat, amb caràcter d’urgència, la modificació de l’obligació de servei públic entre illes que estableixi la tarifa única i universal de 30 euros per trajecte.
  8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment a la Llei 9/2005 de Cooperació de les Illes Balears que estableix que el 0’7% dels pressuposts propis de la CAIB s’han de destinar a les polítiques i accions de cooperació i desenvolupament.

 

 

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, els consells insulars i els ajuntaments de les Illes Balears a retirar dels edificis i espais públics qualsevol símbol franquista, tal com estableix la llei de memòria històrica (Llei 52/2007, de 26 de desembre).

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a retirar el projecte de llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, i a respectar i protegir la llibertat d’expressió com a pilar fonamental de la democràcia.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a abandonar qualsevol forma de repressió (llistes negres, “pedigrís”, expedients polítics, normes que coarten la llibertat d’expressió,…) a qui fent ús de la llibertat ideològica i de consciencia dissent de la política del Govern.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir la independència i pluralitat de la ràdio i televisió públiques autonòmiques, creant el Consell Audiovisual de les Illes Balears i modificant la llei d’IB3 perquè el Consell de Direcció de l’Ens sigui representatiu de la pluralitat que existeix a la societat i al Parlament.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix